Compassionate Service Society Germany

Hội Từ Bi Phụng Sự Đức QuốcKhoá học tại Hamburg

1) Lớp Càn Khôn Thập Linh

Mỗi tuần vào ngày Chủ Nhật: 09:30 – 11:00

Lớp 1 (căn bản) và lớp 2 ( cho những người đã tập CKTL nhiều năm)

2) Lớp Thiền An Nhiên Tự Tại

 Mỗi tuần vào ngày Chủ Nhật: 11:00 -12:00 

3) Thiền Bảo Pháp Thủ Nhản

Mỗi tuần vào ngày Chủ Nhật: 07:30 - 09:30

Yêu cầu Quý Vị ghi tên học qua điện thư sau đây: info@compassgermany.com