Compassionate Service Society Germany

Hội Từ Bi Phụng Sự Đức QuốcXuân Mậu Tuất 2018


Eckernfoerde - 30.04 - 01.05.2017


Khóa Học CK10 Groningen NL_11./12.03.2017

Xuân Đinh Dậu 2017

Integral-Flow Training (Càn Khôn Liên Hoàn), 19./ 20. Nov in Düsseldorf


Tee Meditation 06.11.2016, Hamburg Germany

Meditation at Sunset_Sylt May 2016