Compassionate Service Society Germany

Hội Từ Bi Phụng Sự Đức QuốcKhóa học

CompaSS Germany đang có các khóa học sau đây:

1) Lớp Càn Khôn Thập Linh (17.07.2016 – 16.10.2016)

Mỗi tuần vào ngày Chủ Nhật: 09:30 – 11:00

Lớp 1 (căn bản) và lớp 2 ( cho những người đã tập CKTL nhiều năm)

2) Lớp Thiền An Nhiên Tự Tại (17.07.2016 – 16.10.2016)

Mỗi tuần vào ngày Chủ Nhật: 11:00 -12:00

Yêu cầu Quý Vị ghi tên học qua điện thư sau đây: info@compassgermany.com